120.00 лв. с ДДС
до 16-02-2018

"ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г." на 16 февруари 2018г.


16-02-2018 до 16-02-2018 9,00


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Аксения добазова - регистриран одитор

Цели на курса: подобряване на знанията и разрешаване на казуси  

Резултати: Знания и практически умения: в специфичната област по прилагане на законодателството и стандартите за годишното приключване на 2017г

Съдържание /Основни теми/:

  1. Промени в НСС 1 Представяне на финансовите отчети
  2. Промени в ЗКПО за 2017г.
  3. Подготовка за годишно приключване: анализ на сметките, инвентаризация на активи и пасиви, корекции на грешки от минали години, последващи оценки на активи и пасиви, провизия за задължения
  4. Определяне на данъчния финансов резултат за 2017г.: постоянни и временни разлики, други суми с които се преобразува финансовия резултат, ДАП, пренасяне на данъчни загуби от страната и чужбина, данъчно третиране на дивиденти, данък върху разходите.  
  5. Отчитане на събития след датата на баланса
  6. Коментари върху разходите в натура, ползвани от свързани лица и касовите наличности
  7. Очаквани промени в ЗКПО (ако са приети)

Метод на обучение: семинар

Лекции:  8 часа. Упражнения и дискусия по проблеми, поставени от участниците в курса: паралелно с лекциите. Тип: Интензивен семинар. Участници: Всички одитори, счетоводители и всички желаещи от цялата страна

Изисквания към участниците: Няма. Документ при завършване на курса: Сертификат. Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД

Молим предварително да изпратите въпроси и казуси по темата по имейл. 

Адрес: София в залите на Федерацията на научно-техническите съюзи, ул. "Г.С. Раковски" № 108
comments powered by Disqus