Професионален практически курс по
900.00 лв. с ДДС
до 17-02-2018

Професионален практически курс по "Счетоводство"


17-02-2018 до 24-03-2018 9,00


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: гл.ас.д-р Михаил Мусов и Ралица Мусова

Практически курс по "Счетоводство" - 120 учебни часа. 

Цели на курса: Практическият курс по Счетоводство поставя акцент върху цялостната и всеобхватна счетоводна дейност в организацията – от изготвянето на счетоводната политика до годишното счетоводно приключване и анализът на финансовите отчети. Обучението е свързано с решаване на практически казуси и активна работа със счетоводен софтуер, вкл. модул „Склад“ и „ТРЗ“. Ориентирано е към търсене на логиката между дейността и процесите в предприятието и адекватното им счетоводно отразяване. Курсът е подходящ за студенти, начинаещи и практикуващи счетоводители, които искат да осъвременят своите знания.  Резултати: По време на занятията ще имате възможност да усвоите специфични знания в областта на счетоводното и данъчно законодателство и текущото счетоводно отчитане. Ще придобиете умения за организиране на счетоводната дейност в организацията и осъществяване на счетоводния процес в неговата пълнота и завършеност. Ще получите ценни знания относно изготвянето и анализирането на финансовите отчети.  

Съдържание :

МОДУЛ I: ОСНОВНИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО – ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ОБЕКТИ, СПОСОБИ И ДОКУМЕНТИРАНЕ.

 1. Национално счетоводно законодателство.
 2. Ресурсите на предприятието (активите) като обект на счетоводството.
 3. Източниците на средства (собственият капитал и пасивите) като обект на счетоводството.
 4. Стопанските операции и процеси като обект на счетоводството.
 5. Способ на балансовото обобщаване. Балансови изменения.
 6. Система на счетоводните сметки. Индивидуален сметкоплан. Изготвяне на индивидуален сметкоплан за предприятия от сферата на промишлеността, търговията и услугите.
 7. Способ на двустранното записване. Хронологично и систематично отчитане на стопанските операции. Съставяне на счетоводни статии. Практически казуси.
 8. Логически връзки между счетоводния баланс и системата на счетоводните сметки. Съставяне на оборотна ведомост. Практически казуси.
 9. Счетоводни документи и документооборот. Изготвяне на първични и вторични счетоводни документи; работа със счетоводни регистри. 

МОДУЛ II: СЧЕТОВОДСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО – ТЕКУЩО ОТЧИТАНЕ, СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ.

 1. Счетоводството в управлението на предприятието. Счетоводна политика.
 2. Отчитане на собствения капитал и на привлечените парични средства (собствен капитал, основен капитал, премии и отбиви, резерви, финансов резултат – печалба/загуба, заеми и др.).
 3. Отчитане на дълготрайните активи (признаване и организация на отчитането, оценка при първоначално признаване, амортизация, последващи оценки, отчитане на придобиването и изваждането от употреба на активи; финансов и оперативен лизинг; отчитане на нематериални активи). Изготвяне на инвентарна книга и амортизационен план със счетоводен софтуер.
 4. Отчитане на материалните запаси (първоначална и последваща оценка на запасите, организация на отчитането, увеличение/заприходяване на материалите и продукцията, намаление/изписване на материалите и продукцията; методи на изписване и др.). Работа със счетоводен софтуер, модул „Склад“.
 5. Отчитане на паричните средства  (парични средства в банка и каса). Изготвяне на касова книга и практическа работа с месечни банкови извлечения.
 6. Отчитане на доходите на персонала (доходи на наети лица, годишен отпуск, отпуск по болест, майчинство и др.; разчетни взаимоотношения за данъчни, здравни и осигурителни плащания, свързани с положен труд). Изготвяне на ведомост за работни заплати със счетоводен софтуер, модул „ТРЗ“.
 7. Отчитане на разчетите с държавни и общински органи (разчети, свързани със: ЗКПО; ЗДДС, вкл. документиране на ВОП и ВОД, ЗДДФЛ, местни данъци и такси, НАП, НОИ, НЗОК и др.). Изготвяне на платежни нареждания за превод към бюджета.
 8. Отчитане на разчетите с персонал и трети лица (разчети, свързани с: наети лица, съдружници, клиенти, начислени провизии, доставчици, рекламации, липси, начети, вътрешни разчети и др.).
 9. Отчитане на разходите (дефиниране и отчитане на разходите по икономически елементи; отчитане на разходи за производствената дейност, вкл. незавършено производство; калкулиране себестойността на продукцията; отчитане на спомагателната и търговската дейност; отчитане на административни, финансови, разходи за бъдещи периоди и др.). Практическа работа с калкулационни карти.
 10. Отчитане на приходите (приходи от продажба на продукция, стоки, услуги, материални и нематериални активи и др.; отчитане на финансови приходи, финансирания,  приходи за бъдещи периоди и др.). Изготвяне на фактури за продажби със счетоводен софтуер.
 11. Отчитане на финансовия резултат (формиране на финансовия резултат от текущата година, данъчно облагане на печалбата, разпределение на балансовата печалба и др.).
 12. Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет (етапи на годишното счетоводно приключване, съдържание и изисквания за съставяне на ГФО, изготвяне и публикуване на ГФО). Практическа работа по изготвяне на ГФО.
 13. Анализ на финансовите отчети (логически връзки между основните елементи на финансовия отчет – Баланс, ОПР, ОПП; показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност, платежоспособност и др.). Работа със счетоводен софтуер. 

 

Адрес: София в учебните зали на Федерацията на научно-техническите съюзи, ул. "Г.С. Раковски" № 108
comments powered by Disqus