Разград:ЗКПО,ЗДДС,Осигуряване,ЗДДФЛ - промени 2018.
0.00 лв. с ДДС
до 04-01-2018

Разград:ЗКПО,ЗДДС,Осигуряване,ЗДДФЛ - промени 2018.


10-01-2018 до 12-01-2018 9,30ч.

0888807911
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Зорница Димитрова, Росен Русков, Димитър Войнов

Семинар в Разград: "Данъчно и осигурително законодателство - промени 2018" 10-11-12.01.2018

  •  З.Димитрова,адв. Р.Русков, Д.Войнов
  •   

10.01.2018г. 
Промени в осигурителното законодателство - 2018

ЗДДФЛ - промени 2018
Начало: 9:30ч.
Лектор: Зорница Димитрова – експерт по осигурително законодателство

Място на провеждане: 
Хотел Централ, Разград

Теми:

Закона за бюджета на ДОО за 2018 г.

Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

 

Промени в КСО.

Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Осигурителни вноски при командироване на служители в държави от ЕС. Срокове за внасяне на осигурителни вноски. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Изплащане на обезщетения за безработица. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Промени в процедурите за отпускане и изплащане на обезщетения и пенсии.

 

Промени в наредбите по осигуряването

Подаване на декларации обр. № 1 и № 6 през 2018 г., Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Промени при деклариране на сумираното изчисляване на работното време. Внасяне на осигурителни вноски и данък върху разходите за командироване на работници в държави-членки на ЕС.

 

Промени ЗДДФЛ през 2018 

Подаване на данъчни декларации през 2018 г. Нови моменти в попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Подаване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Определяне на годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения. Ползване на данъчни облекчения. 


Програмата ще претърпи корекции, съобразно приетите към месец януари промени в законодателството.
------------------------------------

11. 01. 2018г. 
ЗДДС – Промени – 2018
Актуални теми и казуси по прилагане на ЗДДС
Начало: 9:30ч.
Лектор: адвокат Росен Русков

Място на провеждане: 
Хотел Централ, Разград


Теми:
І. Промени на ЗДДС - 2018
ІІ. Проблеми по ЗДДС
1. Разлика между анулиране на фактури и издаване на кредитни известия;
2. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС – разлики и специфични случаи;
- общо понятие за данъчно събитие и изискуемост на ДДС;
- авансово плащане и данъчно събитие за местни доставки;
- авансово плащане и данъчно събитие за внос, износ, ВОД, ВОП, трансгранични услуги;
- авансово плащане преди регистрация;
- доставки с непрекъснато или периодично изпълнение;
3. Специални случаи на данъчна основа;
- общо понятие и плащане от трето лице;
- увеличения на данъчната основа;
- гаранции и сервизиране;
- търговски отстъпки, насрещна „бонус” фактура;
- суми за покриване на разходи за сметка на „получателя”;
- данъчна основа при замяна на стоки и/или услуги(бартер);
- пазарна цена;
4. Процедурата по чл. 73а ЗДДС, при закъсняло самоначисляване на ДДС при ВОП на стоки и услуги;
5. ВОП „по идентификация” по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;
6. Продажби по чл. 131 ЗДДС;
ІII. Изменения ДОПК;
1. Солидарна отговорност за фирмени задължения на управители..мажоритарни собственици по чл. 19 ДОПК;
2. Промени в обезпеченията по чл. 121а ДОПК при налагане на мерки от Фискален контрол;
3. Прилагане на давностни срокове в процедури по обжалване на ревизионни актове; 
-------------------------------------


12.01.2018г.
ЗКПО – Промени – 2018
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г.
Начало: 9:30ч.
Лектор: Димитър Войнов

Място на провеждане: 
Хотел Централ, Разград
Теми:
Промени в ЗКПО през 2018 г.
Промени в ЗКПО през 2017 г.
Практика във връзка с данъчно третиране по ЗКПО при използване на фирмени активи и за лични нужди.
Казусът “Каса и скрито разпределение на печалба”.
Годишното данъчно приключване на 2017 г.:
- Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
- Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
- Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
- Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение)
- Данъчно третиране при допускане на счетоводни и други грешки
- Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
- Данъчно третиране на дивиденти
- Данъчно третиране при преобразуване на дружества (вливане, сливане, разделяне, отделяне, прехвърляне на обособена дейност и замяна на акции)
- Данъци върху разходите
Програмата ще претърпи корекции, съобразно промените в законодателството.

В цената на обучението се включва: лекции, кафе паузи, обяд, материали, консултация
-----------------------------------
За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел. 08888 07 911  

magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

----------
Г –жа Валя Александрова – представител на Магистер Диксит ЕООД за гр.Разград
Тел.0888 916 634


Може да се регистрирате директно от нашия сайт  – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл  с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт в раздел общи условия 
Срок за уведомяване на записалите се участници за недостигнат минимален брой курсисти (20) 04.01.2018г. (Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)
Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 05.01.2018г.
----------------------------------------------------------------------

 ЦЕНИ 

Цена за участие в един семинар за физически и юридически лица НЕрегистрирани по ЗДДС – 110лв. за участник
Платими по сметката на ДОМЕСТИКС ЕООД
-----------------------------------
Цена за участие в един семинар за физически и юридически лица Регистрирани по ЗДДС – 132 лв. с ДДС за участник, платими по сметката на Магистер Диксит ЕООД


За предишни участници и за двама и повече участника от една фирма в един семинар по 100лв.без ддс на участник или съответно по 120лв. с ддс.


При записване за трите семинара Осигуряване,ЗДДС,ЗКПО – обща цена 285лв. без ддс или съответно 342лв. с ддс за участник

Адрес: Разград хотел Централ
comments powered by Disqus