БДС ISO 31000:2018 Управление на риска. Указания

Целта на семинара е да представи международния стандарт ISO 31000 като пълно и систематично ръководство за управление на рисковете.

ISO 31000 позволява да се разработят и приложат адекватни решения за управление на конкретни рискове на различни нива в организацията, като заедно с това се наблюдава ефикасността на това управление с цел насочване на процесите на подобрения във вече усвоените добри практики. Друга важна полза е плътното интегриране на процесите на управление на рисковете с процесите на управление на цялата организация, като се почне от нейната стратегия и планиране и се стигне до създаване на политики и ценности и възпитаване на култура на отношение към рисковете. Модул М19 в учебната програма на Алфа Куолити България цели да коментира и разказва на достъпен език за процеса на управление на рисковете, базиран на ISO 31000:2018: приложно поле на стандарта и общи понятия, свързани с рисковете и управлението им; термини и дефиниции – с пояснения, илюстрации и примери; принципи за управление на рискове – смисъл, заложен в принципите и реaлизацията му; организационна основа за процеса на управление – лидерство, политики, роли, ресурси, комуникации и консултации, документи, прегледи и подобрения; процес на управление – стъпки, критерии, оценки, планове, въздействия, мониторинг

Коментари

Популярни обучения