БДС EN ISO 50001:2018 Системи за управление на енергията

Енергийният мениджмънт е в основата на цялостното планиране на управлението

Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели систематично управление на енергията. ISO 50001 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и дейност, като посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики. ISO 50001 осигурява системата, по която една организация може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план и да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. АУДИТОРИЯ служители на фирми и организации, които са или ще са ангажирани с изграждане и внедряване на системата за управление на енергията, отговорни лица и екипи по управление на енергията; желаещи да се запознаят и/или да допълнят познанията си по отношение на изискванията на ISO 50001; - отговорни лица по управление на околната среда; - отговорни лица по поддръжка на съоръжения и оборудване; - експерти в областта на енергията. ТЕМАТИКА - оценка на енергийни характеристики на процесите; - анализ на общото енергийно представяне; - планиране на мерки за подобряване на енергийните характеристики; - провеждане на систематични мерки за подобряване на управлението на енергията; - представяне на насоките на стандарта и добрите практики в тези области.

Коментари

Популярни обучения