Базисно обучение "Семейна медиация"

Обучението на тема „Семейна медиация” е базисно обучение в сферата на превенция и разрешаване на семейни конфликти. То е съобразено с изискванията на Наредба N 2 от 15.03.2007г.,обн. ДВ, бр. 26 от 27.03.2007 г.

За курса: • Напълно съответстващ на българските условия - създаден на база на практиката ни в обучения по управление на конфликти, медиация и процедури по медиация в България през последните 10 години, • Изграден въз основа на утвърдени международни модели за обучение по медиация, осъществени от обучителни екипи от Франция, Италия, Норвегия и Германия, на база прякото ни участие в тях, • Силна практическа насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса. Реалните знания и умения, които придобивате в процеса на обучение, са: • Придобита осъвременена информация за същността и характеристиките на семейните конфликти като социално явление; • Придобити умения за разпознаване на вида конфликти и причините за възникването им при семейства в криза (раздяла/развод); • Придобити умения за осмисляне на поведението в конфликтна ситуация при семейства в криза (раздяла/развод); • Придобити умения за конструктивно разрешаване на конфликти, за ефективно посредничество и оказване на подкрепа в конфликтни ситуации при раздяла/развод в най-добрия интерес на детето; • Придобити умения и овладени техники за регулиране на конфликтни отношения при раздяла/развод с цел опазване на най -добрия интерес на детето. Към кого е насочено обучението: Широк кръг от специалисти, които желаят да подобрят професионалните си знания и умения в сферата на разрешаването на семейни спорове, напр.: адвокати, психолози, ръководители на екипи предоставящи социални услуги, насочени към деца и семейства в раздяла/развод или са в конфликтна ситуация, физически лица и други ангажирани с проблема за защита правата на детето при конфликтна ситуация в семейството им. Каква е таксата за участие? Таксата за цялото обучение е 220 лв., включваща учебните материали и кафе паузи. Таксата се заплаща на следната банкова сметка: "Интернешънъл Асет Банк" АД IBAN - BG42IABG74711000049301 Срок на записване и заплащане на таксата: • Краен срок за записване и заплащане на таксата е 05 юни 2019 г. • 10% отстъпка при внасяне на таксата до 25 май 2019 г. • За ранно записване и за студенти - 180 лв., платими до 15 май 2019 г. Записването става чрез изпращането на заявка свободен текст на e-mail: ecmbg@abv.bg

Коментари

Популярни обучения