АСЕРТИВНО ПОВЕДЕНИЕ В РАБОТНА СРЕДА

Лектор: д-р Светла Савчева – психолог 20.06.2019 г., 9:30 часа София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 16, зала "Обсерватория"

Учебната програма ще започне в 9:30 часа и ще приключи в 16:00 часа Семинарът включва: обучение, консултации, две кафе-паузи. Участниците ще получат сертификат за участие в обучение. Анотация: Обучението е насочено към развитие на личните ресурси на обучаваните лица. Целта е постигане на висока ефективност в условия, изискващи динамична работоспособност, вземане на решения, самоконтрол, бързо приспособяване към нови условия, адекватна реакция, способност за бързо възстановяване на ресурсите. Програмата е за тези, които биха искали максимално да разгърнат потенциала си на работното място и да постигнат увереност, която да им позволи да бъдат по-ефективни при изпълнение на служебните си задължения. Методология: Основни методи на обучението са интерактивни. Разчита се на пряко участие в предварително моделирани или на място създадени ситуации, при които чрез преживяване се достига до желано поведение от всеки участник. Чрез ролеви и симулативни игри участниците достигат до съгласуваност със себе си и другите, усвоявайки умения за влияние и взаимодействие. Осигуряват се тренингови материали и мултимедийни продукти за всички участници в обучението. Теми на семинара: Разбиране на различните стилове на поведение ■ Една дефиниция на асертивния начин на поведение и на ползите, които той предлага. ■ Различаване на асертивен, агресивен и пасивен стил на поведение. ■ Асертивността по време на работа – разбиране на човешкото поведение. Познаване на собствения стил на поведение ■ Самооценка на собствения стил – анализ на силните и слабите страни ■ Влияния основани на културата и пола върху поведението ■ Развитието на асертивен стил на поведение Асертивни Техники ■ Поемането на контрола чрез позитивен език на тялото ■ Използването на асертивна и позитивна невербална комуникация ■ Даването и получаването на критична обратна връзка ■ Умения за убеждаване и подход към критиката ■ Прилагането на асертивни техники в различни работни ситуации

Коментари

Популярни обучения