Английски език за счетоводители

-

От 2 април 2019 г. до 9 май 2019 г. (всеки вторник и четвъртък от 18.15 ч. до 19.45 ч.) София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците! Дати за провеждане на обучението: 2.04. и 04.04. 9.04. и 11.04. 16.04. и 18.04. 23.04. и 02.05. 07.05. и 09.05. Програма на обучението: Въведение в счетоводството: Дефиниция и същност. Професии и кариера в счетоводството. Основна терминология. Умения – изразяване на съгласие и несъгласие. Финансови отчети: Отчет за приходите и разходите. Балансов отчет. Отчет за паричните потоци. Активи и пасиви. Умения – езикът на графиките. Данъчно счетоводство: Данъчни системи; видове данъци. Амортизация на материални и нематериални активи. Умения –задаване на косвени въпроси. Управленско счетоводство: Бюджет. Разходно счетоводство. Видове разходи. Глаголите ‚do’ и ‘make’. Одит: Видове одит. Одиторски доклад. Финансов риск. Фразеология – изрази с ‚money’, предлози. Финанси на фирмата: Собствен капитал на фирмата. Заемен капитал . Банкрут. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 190 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В платежното нареждане моля впишете началната дата на курса. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за курса са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Лектори

Марияна Мирчева
Марияна Мирчева

старши преподавател в УНСС по бизнес английски език

Коментари

Популярни обучения