Английски език за счетоводители - част 1

-

От 24 септември 2019 г. до 24 октомври 2019 г. (всеки вторник и четвъртък от 18.15 ч. до 19.45 ч.) София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците. Дати за провеждане на обучението: 24.09. и 26.09. 1.10. и 3.10. 8.10. и 10.10. 15.10. и 17.10. 22.10. и 24.10. Програма на обучението: Въведение в счетоводството: дефиниция и същност; професии и кариера в счетоводството; основна терминология; умения – изразяване на съгласие и несъгласие; Финансови отчети: отчет за приходите и разходите; балансов отчет; отчет за паричните потоци; активи и пасиви; умения – езикът на графиките. Данъчно счетоводство: данъчни системи, видове данъци; амортизация на материални и нематериални активи; умения –задаване на косвени въпроси; Управленско счетоводство: бюджет; разходно счетоводство. Видове разходи; глаголите ‚do’ и ‘make’; Цени и ценообразуване: видове ценообразуване. При необходимост в програмата ще бъдат включени и отделни граматически единици. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 190 лева без ДДС. При записване до 31 август 2019 г. – 15% отстъпка от цената.

Коментари

Популярни обучения