Актуални въпроси по ДДС и очаквани промени за 2019 г.

Актуални въпроси по ДДС и очаквани промени за 2019 г.

Лектор: Моника Петрова - експерт по ДДС Програма: 08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците 09:00 – 10:30 ч. Работна сесия І. ЗДДС 2018 г. и промените в Правилника за неговото прилагане. 1. Промени, свързани с регистрацията по ДДС: • съкратен срок за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС • отпадане на изискването за подаване на подаване на опис за наличните активи при регистрация, като условие за правото на приспадане на данъчен кредит 2. Корекции на данъчен кредит • нови разпоредби в ППЗДДС, свързани с корекциите на данъчен кредит: определяне на годините, през които ще се извършват ежегодни корекции; спиране на теченето на срока, в който ще се извършват ежегодните корекции; • определяне на коефициента за частичен данъчен кредит; • деклариране на корекциите на данъчен кредит; • практически примери за извършване на ежегодни и еднократни корекции на данъчен кредит 10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза 11:00 – 12:30 ч. Работна сесия ІІ. Промени в ЗДДС за 2019 г. 1. Промени, свързани с въвеждане на правилата на европейски директиви, отнасящи се до: • доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване и доставки на услуги, извършвани по електронен път; • данъчното третиране на ваучерите 2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС 3. Промени, свързани с определяне на данъчната основа при безвъмездни доставки на стоки 4. Други промени 12:45 ч.Приключване на семинара. Оценка и раздаване на сертификати.

Лектори

Моника Петрова
Моника Петрова

Експерт по ДДС

Коментари

Популярни обучения

ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019